Baza wiedzy

Jak napisać pozew przeciwko bankowi o unieważnienie kredytu we frankach? I dlaczego korzystanie ze wzoru pozwu frankowego nie jest dobrym pomysłem?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 03.04.2024

jak napisać pozew frankowy

Żeby unieważnić kredyt frankowy i otrzymać zwrot pieniędzy od banku, trzeba przygotować pozew. Ze względu na to, że znaczna część spraw frankowych kończy się sukcesem frankowiczów, coraz więcej kredytobiorców decyduje się na skorzystanie z drogi sądowej. I tu właśnie pojawia się wiele wątpliwości. Czy warto opracować takie pismo na własną rękę? O czym trzeba pamiętać? Jak napisać pozew frankowy i jakich elementów nie może w nim zabraknąć?

Kiedy można złożyć pozew frankowy?

Pozew do sądu możesz skierować, jeśli Twoja umowa o kredyt we frankach zawiera niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) i pod warunkiem, że Twoje roszczenie w sprawie frankowej się nie przedawniły.

Nie ma natomiast znaczenia, czy umowa nadal trwa, czy też doszło już do spłacenia kredytu we frankach. W obu przypadkach masz prawo do unieważnienia umowy i uzyskania z tego tytułu należnych Ci pieniędzy. Co więcej, możesz pozwać bank również po rozwodzie, orzeczeniu separacji prawnej, zawarciu intercyzy, a nawet po śmierci jednego z kredytobiorców.

Jak napisać pozew frankowy i co powinien zawierać?

Wiadomo już, kiedy złożenie pozwu w sprawie kredytu frankowego jest możliwe. Pozostaje więc pytanie, jak przygotować takie pismo? Pozew musi spełniać konkretne wymogi.

Pierwszym elementem pozwu jest tzw. komparycja, czyli nic innego jak wyszczególnienie takich elementów jak miejsce i data sporządzenia pozwu, oznaczenie sądu, do którego wnosisz pozew, dane Twoje oraz banku, a także tytuł pisma.

Drugi element to petitum, czyli fragment, w którym przedstawiasz krótko wszystkie swoje żądania. Jeśli chodzi o pozew frankowy przeciwko bankowi, będzie to nie tylko unieważnienie umowy i zapłata odpowiedniej kwoty przez bank. W żądaniach możesz domagać się także m.in. zobowiązania banku do zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów sądowych i przeprowadzenia dowodów dołączonych do pozwu.

Najbardziej rozbudowaną częścią pozwu jest uzasadnienie. To właśnie w nim przedstawiasz okoliczności sprawy i wskazujesz konkretne dowody na poparcie swoich twierdzeń. Wskazujesz więc niedozwolone klauzule znajdujące się w Twojej umowie, warunki realizacji kredytu czy zmienny kurs franka oraz jego wpływ na wysokość rat. W uzasadnieniu musisz również przedstawić argumentację prawną, czyli wskazać odpowiednie przepisy krajowe oraz unijne, które uzasadniają wydanie pozytywnego wyroku w Twojej sprawie.

Czwarty, ostatni element to zakończenie. Zwykle składa się z takich fraz jak „biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak w petitum” czy „w związku z powyższym wnoszę jak w petitum”. Poniżej można zamieścić ewentualne oświadczenia wymagane przez przepisy, a na końcu podpis osoby składającej pismo – Twój lub reprezentującego Cię pełnomocnika.

Na jakie przepisy należy się powołać przy pisaniu pozwu o kredyt frankowy?

Wiesz już, że jednym z ważnych elementów pozwu frankowego jest wskazanie podstawy prawnej. Musisz wskazać, dlaczego Twój kredyt frankowy powinien zostać unieważniony, jakie konkretnie klauzule niedozwolone się w nim znajdują i dlaczego powinny być uznane za nieważne.

W tym kontekście znaczenie będzie mieć po pierwsze art. 3851 i kolejne w Kodeksie cywilnym, a także Dyrektywa 93/13/EWG dotycząca nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, Ustawa o kredycie konsumenckim, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych, a w kontekście procesowym – także przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Biorąc pod uwagę bogate orzecznictwo w sprawach frankowych, warto również powołać się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów, w tym także Sądu Najwyższego.

Jakie dowody i dokumenty trzeba dołączyć do pozwu przeciwko bankowi w sprawie kredytu frankowego?

Do pozwu o unieważnienie kredytu we frankach dołącza się dowody na poparcie swoich twierdzeń. To bardzo ważny element, bo zgodnie z przepisami ciężar dowodu spoczywa na tej stronie, która wywodzi skutki prawne. A mówiąc prościej: skoro Ty skorzystasz na unieważnieniu umowy, składając pozew, musisz udowodnić, że rzeczywiście powinna być nieważna, a także wykazać, jaka kwota Ci przysługuje.

Kluczowymi dowodami będzie umowa kredytu frankowego wraz z załącznikami. To właśnie w niej znajdują się wszystkie istotne postanowienia dotyczące obowiązującego kredytu, w tym również klauzule abuzywne. Należy uwzględnić także wszystkie załączniki do zawartej umowy kredytowej, takie jak m.in. aneksy czy tabele opłat. Drugi kluczowy dowód to zaświadczenie o spłacie kredytu we frankach zawierające informacje o saldzie kredytu, spłaconych ratach, stosowanym oprocentowaniu i obowiązującym kursie.

Pozew podlega również opłacie, dlatego obowiązkowo musisz dołączyć do niego potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, która zwykle wynosi 1000 złotych (ewentualnie wniosek o zwolnienie z opłaty). Z kolei jeśli w sprawie reprezentuje Cię adwokat frankowy, konieczne będzie także dołączenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (17 złotych).

Opłata sądowa od pozwu i inne koszty związane z uruchomieniem postępowania przed sądem

W artykule wspomnieliśmy już kilkukrotnie o opłatach związanych z toczącym się postępowaniem. Być może zastanawiasz się więc, ile kosztuje pozew frankowy.

Przede wszystkim, wnosząc pozew, musisz uiścić opłatę sądową od pozwu. Będzie się ona różnić w zależności od wartości przedmiotu sporu i może wynieść maksymalnie 1.000 złotych. Do pozwu musisz też dołączyć wspomniane już zaświadczenie z banku, za które ten zwykle policzy sobie ok. 100-300 złotych.

Do tego dochodzą koszty związane ze skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika: opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 złotych) oraz koszty zastępstwa procesowego (ich wysokość będzie się różnić w zależności od konkretnej kancelarii).

Zwykle poniesiesz również wydatki niezwiązane bezpośrednio z pismem w sprawie unieważnienia lub odfrankowienia kredytu. W toku postępowania mogą pojawić się także dodatkowe koszty, m.in. dotyczące obowiązku opłacenia zaliczki na powołanie biegłego.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli bank przegra sprawę o odfrankowienie lub unieważnienie umowy, będzie musiał zwrócić poniesione przez Ciebie wydatki.

Określenie roszczeń: unieważnienie czy odfrankowienie umowy?

Jeśli w Twojej umowie kredytowej znajdują się niedozwolone postanowienia, możesz wybierać między dwoma roszczeniami: unieważnieniem kredytu oraz odfrankowieniem.

Pierwsza możliwość oznacza, że umowę traktuje się, jakby nigdy nie została zawarta. Tym samym po unieważnieniu umowy frankowej bank musi zwrócić Ci wszystkie do tej pory otrzymane pieniądze. Sam natomiast może następnie domagać się jedynie zwrotu wypłaconego kapitału, bez waloryzacji, bez żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat oprócz ewentualnych odsetek za opóźnienie. A to wszystko tylko pod warunkiem, że nie doszło jeszcze do przedawnienia roszczeń banku w sprawie frankowej.

Druga możliwość, czyli odfrankowienie kredytu, zakłada natomiast, że umowa jest ważna, ale traktuje się ją tak, jakby od początku nie znajdowały się w niej klauzule powiązane z CHF. Tym samym możesz domagać się zwrotu nadpłaconych rat, Twoje saldo kredytu się zmniejsza, a Ty w dalszej kolejności spłacasz kredyt na korzystniejszych warunkach i bez powiązania ze zmiennym kursem CHF.

WPS w pozwie frankowym – jak frankowicze mogą go obliczyć?

W pozwie frankowym musisz określić także wartość przedmiotu sporu (WPS). To kwota, jakiej żądasz od banku w toku postępowania. Jeśli wnosisz o unieważnienie umowy, WPS będzie obejmować sumę, którą bank otrzymał od Ciebie w ramach spłaty wadliwego kredytu. Z kolei jeśli domagasz się odfrankowienia, WPS będzie odpowiadał nadpłatom poniesionym w wyniku zastosowania klauzul indeksacyjnych lub denominacyjnych.

Oznacza to, że do ustalenia WPS potrzebujesz precyzyjnych obliczeń. I niestety w tym zakresie nie wystarczą darmowe kalkulatory frankowicza dostępne w internecie. Podstawą do wyliczenia wartości przedmiotu sporu będzie przede wszystkim wspomniany już dokument uzyskany od banku, czyli zaświadczenie o historii spłaty kredytu.

Do jakiego sądu złożyć pozew o kredyt we frankach?

W zależności od wartości przedmiotu sporu pozew wnosi się do sądu rejonowego lub okręgowego. Biorąc pod uwagę fakt, że zwykle takie pozwy dotyczą pokaźnych kwot (powyżej 75.000 złotych), większość z nich jest rozpatrywana przez sądy okręgowe.

Pozostaje jeszcze ustalenie miejsca położenia sądu. Tutaj masz 2 możliwości, między którymi możesz swobodnie wybierać:

  • sąd właściwy dla siedziby banku;
  • sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.

Wniesienie pozwu do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oznacza, że sprawa będzie toczyć się niedaleko Twojego domu – nie będzie więc problemów ze stawianiem się na sali sądowej.

Z drugiej strony wielu kredytobiorców decyduje się wybrać sąd właściwy ze względu na siedzibę banku. Robią to nie bez powodu. Większość banków ma siedziby zlokalizowane w Warszawie, a to oznacza, że to właśnie przed warszawskim sądem będzie się wówczas toczyć postępowanie. Jest to o tyle korzystne, że właśnie w stolicy utworzono specjalny wydział przeznaczony wyłącznie do rozpatrywania spraw frankowych. Pracujący tam sędziowie mają więc ogromne doświadczenie w tym zakresie, a wydział ten słynie z prokonsumennckich wyroków.

Z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że biorąc pod uwagę mnogość spraw frankowych, które spływają do sądów w ostatnich latach, praktycznie większość sądów w dużych miastach ma już pokaźne doświadczenie w tym zakresie. Warto też pamiętać, że ze względu na zainteresowanie, jakim cieszy się warszawski wydział, sprawy tam rozpatrywane są najdłużej.

Ile trwa rozprawa frankowa w 2024 roku? 

Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem pozwu, pozostaje jeszcze pytanie – ile poczekasz na rozstrzygnięcie? Tutaj znaczenie ma wiele czynników, które szczegółowo omawiamy w osobnym artykule. W największym skrócie można jednak powiedzieć, że czas trwania procesu uzależniony jest m.in. od liczby spraw frankowych w danym sądzie, stopnia skomplikowania postępowania oraz od tego, czy bank zdecyduje się wnieść apelację, a sprawa trafi do sądu drugiej instancji. Przyjmuje się, że średnio całe postępowanie trwa 2-3 lata. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość, czekając na zakończenie postępowania sądowego. O poprawę swojej sytuacji możesz jednak zadbać jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku – m.in. wnosząc o wspomniane już wstrzymanie płatności rat kredytu na czas postępowania.

Dobry pozew frankowy: wzór pozwu nie wystarczy?

Po wpisaniu w wyszukiwarkę fraz typu „pozew frankowy wzór” znajdziesz wiele darmowych szablonów do wykorzystania. Mogłoby się więc wydawać, że obędziesz się bez pomocy prawnika i samodzielnie – bez ponoszenia kosztów specjalistycznej pomocy – przygotujesz takie pismo procesowe.

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że dokładne uzupełnienie wzoru w internecie zdecydowanie nie gwarantuje, że takie pismo zostało przygotowane prawidłowo.

Faktycznie, wzory mogą okazać się szczególnie pomocne przy wypełnianiu komparycji. W pozwach przyjmuje się konkretne rozmieszczenie wymaganych informacji – np. data i miejsce sporządzenia pisma umieszcza się w prawym górnym rogu, za to tytuł – na środku, pod danymi pozwanego i powoda. Korzystając z gotowego wzoru znalezionego w internecie, możesz mieć więc pewność, że dopełnisz wymogów formalnych i zamieścisz w piśmie wymagane elementy.

Problemy pojawiają się natomiast na dalszym etapie, szczególnie przy uzasadnieniu. To tylko złudne wrażenie, że wszystkie sprawy frankowe są niemal identyczne. Faktycznie, treść umowy zawartej z bankiem X będzie prawdopodobnie analogiczna do treści umowy zawartej przez inną osobę tego samego dnia z tym samym bankiem. Zapisy w umowach zmieniały się jednak na przestrzeni lat, a już na pewno były inne w poszczególnych bankach. Tak samo jak różniła się indywidualna sytuacja poszczególnych kredytobiorców, nawet jeśli zdecydowali się na zawarcie umowy o podobnym brzmieniu. Wzór zawsze musisz dostosować ściśle do swojej sytuacji, bo każda sprawa jest inna. A bez wiedzy prawniczej i doświadczenia może się to okazać co najmniej bardzo trudne.

Zauważ też, że wprawdzie w każdym pozwie frankowym kredytobiorcy powołują się na te same przepisy. Zawsze chodzi bowiem o naruszenie postanowień unijnej dyrektywy i zamieszczanie w umowie niedozwolonych postanowień. Klauzule abuzywne w umowach frankowych są już jednak bardzo zróżnicowane. Wystarczy spojrzeć na mapę klauzul niedozwolonych przygotowaną przez Rzecznika Finansowego. To spis składający się z ponad 40 stron A4, co chyba dość jasno pokazuje, jak wiele różnorodnych zapisów mogło znaleźć się w umowach między bankami a frankowiczami. Na własną rękę może być Ci więc trudno zidentyfikować te klauzule w swojej umowie i uargumentować, dlaczego naruszają Twoje prawa. A przecież właśnie to jest podstawą do unieważnienia pozwu w sprawie frankowej i domagania się zapłaty od banku.

Kolejna kwestia to wyliczenia związane z kredytem frankowym. Na własną rękę trudno będzie Ci je precyzyjnie przeprowadzić – internetowe kalkulatory frankowicza pozwolą Ci określić szacunkową, ale nie dokładną kwotę. A przecież to właśnie na tej podstawie domagasz się konkretnej sumy od banku.

Dodajmy jeszcze, że nie masz pewności, kto taki wzór przygotował i czy w ogóle była to osoba z wykształceniem prawniczym, a co za tym idzie – czy takie pismo jest przygotowane prawidłowo. Nie każdy wzór będzie też zawierał wszystkie roszczenia, które warto zgłosić w sprawie, by jak najlepiej chronić swoje prawa – np. roszczenie o wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego na czas postępowania.

I wreszcie najważniejsze – nawet jeśli pozew został prawidłowo przygotowany, to przecież na tym sprawa się nie kończy.  To dopiero wstęp do uruchomienia całego procesu z bankiem, w którym musisz dowodzić swoich racji przed sądem. Pozew stanowi wyłącznie punkt wyjścia do realizacji obranej strategii procesowej. Warto więc zadbać o nią już na początku i na etapie sporządzania pisma skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej

Chcesz wygrać z bankiem? Skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika z kancelarii frankowej!

Jak widzisz, prawidłowe sporządzenie pozwu, który zabezpieczy wszystkie Twoje prawa, wcale nie jest tak prostym zadaniem, jak mogłoby się wydawać. Korzystanie ze wzoru może być wprawdzie pewnym ułatwieniem. Wiąże się jednak z dużym ryzykiem, że pominiesz niektóre żądania lub że Twoje pismo zostanie oddalone, a sąd nie wyda korzystnego wyroku.

Właśnie dlatego najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z kancelarią mającą doświadczenie w sprawach frankowych. Prawnik, który przeprowadził już wiele spraw dotyczących kredytów frankowych, będzie dokładnie wiedział, jakie dokumenty zgromadzić, jakie argumenty zawrzeć w pozwie i z pewnością zadba o to, by pismo nie zawierało żadnych braków. Pomoże Ci wybrać korzystniejszy dla Ciebie scenariusz (odfrankowienie lub unieważnienie umowy) oraz zdecydować, z której właściwości sądu lepiej skorzystać w Twoim przypadku. A potem będzie kontynuował opracowaną taktykę procesową, reprezentując Cię na sali sądowej, broniąc Twoich praw i dbając o to, by sprawa zakończyła się dla Ciebie sukcesem.

Jak napisać pozew frankowy – podsumowanie

  1. Pozew frankowy pozwala na uruchomienie postępowania przed sądem w sprawie unieważnienia kredytu we frankach lub odfrankowienia umowy. Takie pismo możesz złożyć niezależnie od tego, czy umowa kredytowa nadal trwa, czy została spłacona, a także po rozwodzie, separacji, zawarciu intercyzy lub po śmierci jednego z kredytobiorców.
  2. Takie pismo musi spełniać szereg prawnych wymogów – m.in. zawierać prawidłowe oznaczenie stron, tytułu, precyzyjne przedstawienie żądań i odpowiednio skonstruowane uzasadnienie. Do pozwu trzeba również dołączyć niezbędne dowody i wnioski dowodowe.
  3. Korzystanie z gotowych wzorów pozwów z internetu jest ryzykowne i może prowadzić do oddalenia pozwu lub wydania wyroku, który nie będzie dla Ciebie w pełni korzystny. Dużym wyzwaniem może się także okazać samodzielne znalezienie klauzul abuzywnych w umowie i uzasadnienie, dlaczego naruszają Twoje prawa, a tym bardziej samodzielne obliczenie, jakie kwoty powinien Ci zwrócić bank.
  4. Właśnie dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest powierzenie sprawy doświadczonemu prawnikowi specjalizującemu się w sprawach frankowych. Pomoże Ci on prawidłowo przygotować pozew, zebrać potrzebne dowody i będzie reprezentować Cię przed sądem oraz w kontaktach z bankiem.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się