Baza wiedzy

Jak napisać wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 10.05.2024

wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Udało Ci się spłacić kredyt przed czasem? W takim razie być może odzyskasz część prowizji. Niestety, choć to kredytodawca powinien dokonać obliczeń i automatycznie oddać Ci właściwą kwotę, nie zawsze się tak dzieje. Właśnie dlatego warto upomnieć się o swoje prawa, składając wniosek o zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu. Jak to zrobić – wyjaśniamy krok po kroku. 

Krok 1.: Sprawdź, czy w Twoim przypadku możesz uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego lub kredytu hipotecznego

Prowizja bankowa jest opłatą, którą bank pobiera zwykle jednorazowo, w momencie udzielenia kredytu. Musisz się jednak upewnić, że dotyczyła ona i Twojego kredytu. Istnieją oferty z prowizją 0% i w takim przypadku z oczywistych względów nie możesz ubiegać się o zwrot prowizji. Z drugiej strony nie brak także umów, w których prowizja wynosi nawet kilkadziesiąt procent. Wtedy mamy już do czynienia z naprawdę pokaźnymi sumami. A odzyskanie części tej kwoty z pewnością będzie mieć duże znaczenie dla Twojego portfela.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów, jeśli spłacasz kredyt w ustalonym terminie, bank w całości zachowuje prowizję. Inaczej sprawa wygląda natomiast w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem. W związku ze wcześniejszą spłatą otrzymasz zwrot prowizji, a właściwie jej części. Dotyczy to jednak tylko kredytów konsumenckich i kredytów hipotecznych spełniających określone warunki. 

W przypadku kredytów konsumenckich możliwość zwrotu części prowizji będzie dotyczyć: 

 • Kredytów zaciągniętych po 18 grudnia 2011 roku;
 • Kiedy kredytobiorcą jest osoba fizyczna;
 • Kredyt nie został zaciągnięty na cele bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą;
 • Kwota tego kredytu nie przekracza 255 550 złotych (lub jej równowartość w walucie obcej);
 • A takie zobowiązanie nie jest zabezpieczone hipoteką.

W przypadku kredytów hipotecznych o zwrot części prowizji możesz wystąpić, jeśli takie zobowiązanie zostało zaciągnięte na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą i po 22 lipca 2017 roku, czyli po wejściu w życie przepisów Ustawy o kredycie hipotecznym.

Jeśli Twój kredyt spełnia wyżej wymienione warunki i został spłacony przed terminem, będziesz mieć prawo do odzyskania części prowizji. W przypadku kredytów konsumenckich podstawą do zgłoszenia swoich roszczeń będzie artykuł 49 Ustawy o kredycie konsumenckim, a w odniesieniu do kredytu hipotecznego – artykuł 39 Ustawy o kredycie hipotecznym.

Krok 2.: Upewnij się, że bank nie rozliczył prowizji automatycznie

Jak wiesz już ze wstępu do tego artykułu, kiedy całkowicie spłacisz kredyt, bank teoretycznie sam powinien ustalić, jaka część prowizji podlega zwrotowi. Odpowiednia kwota powinna trafić na Twoje konto w ciągu 14 dni od dokonania spłaty. W pierwszej kolejności sprawdź więc, czy takie rozliczenie nie miało miejsca bez podjęcia przez Ciebie jakichkolwiek działań.

W praktyce jednak bankom zdarza się „zapominać” o rozliczeniu. Tym bardziej, że nie każdy kredytodawca zdaje sobie sprawę, że może odzyskać część prowizji i z tego powodu niektórzy konsumenci nie upominają się o należne im pieniądze. Zakładając więc, że automatyczne rozliczenie nie miało miejsca, możesz zabrać się do przygotowywania wniosku o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego. Na jego rozpatrzenie bank będzie mieć 30 dni.

Krok 3.: Ustal, jak dużą prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu możesz uzyskać od banku lub firmy pożyczkowej

Musisz jeszcze obliczyć, jakiej kwoty możesz się spodziewać. Zasada jest w tym przypadku prosta: bank może zatrzymać tylko taką część prowizji, która odpowiada faktycznemu okresowi obowiązywania kredytu. Jeśli więc kredyt zaciągnięty na 30 lat spłacisz po 15 latach, to faktyczny okres kredytowania był o połowę krótszy. Bank powinien więc zwrócić Ci 50% pobranej prowizji. W internecie znajdziesz nawet specjalne kalkulatory, które dodatkowo ułatwią Ci wykonanie wyliczeń.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku kredytów hipotecznych wcześniejsza spłata może wprawdzie uprawniać Cię do otrzymania części prowizji. Jednocześnie jednak być może bank będzie miał prawo do rekompensaty w związku ze spłatą całości lub części kredytu przed terminem przewidzianym w umowie. Taką możliwość przewiduje artykuł 40 Ustawy o kredycie hipotecznym.

Tutaj jednak od razu trzeba dodać, że po pierwsze wspomniany przepis precyzyjnie wyznacza maksymalną wysokość takiej rekompensaty. Poza tym można ją pobierać jedynie w sytuacji, gdy taka spłata nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że przypadki, w których bankowi będzie przysługiwać takie prawo, należą raczej do rzadkości.

Dodajmy jeszcze, że wprowadzenie rekompensaty do umowy jest dobrowolną decyzją banku. Najlepiej więc sprawdzić, jak ta kwestia wygląda w przypadku Twojej umowy, zapoznając się ze szczegółowymi warunkami.

Krok 4.: Przygotuj wniosek o zwrot prowizji bankowej

Nie ma jednego, konkretnego wzoru wniosku o zwrot prowizji bankowej w związku ze spłatą kredytu przed terminem określonym w umowie. Takie pismo musi jednak zawierać konkretne elementy, takie jak:

 • Twoje dane osobowe oraz Twój adres;
 • Oznaczenie banku, który udzielił Ci kredytu;
 • Informacje dotyczące umowy: jej numer i data zawarcia;
 • Twoje żądanie: zwrot części prowizji;
 • Numer konta bankowego, na które bank ma zwrócić prowizję;
 • Uzasadnienie Twojego stanowiska;
 • Podpis.

W internecie możesz znaleźć gotowe wzory takich pism. Zdarza się również, że banki same udostępniają na swoich stronach tego rodzaju wzory.

Ważnym elementem wniosku będzie uzasadnienie. Sprowadza się ono przede wszystkim do przywołania odpowiednich faktów (wcześniejsza spłata kredytu) oraz przepisów (art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim lub art. 39 Ustawy o kredycie hipotecznym).

Dodatkowo możesz przywołać orzecznictwo. Duże znaczenie miał wyrok TSUE z 19 września 2019 roku. Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w razie wątpliwości sądów krajowych rozstrzyga, czy dane działanie jest zgodne z regulacjami unijnymi, które powinny być nadrzędne nad prawem krajowym. We wspomnianym orzeczeniu TSUE wskazał natomiast, że konsument ma prawo spłacić kredyt przed czasem ustalonym w umowie i w takiej sytuacji przysługuje mu zmniejszenie całkowitego kosztu kredytu.

Warto też wskazać na wspólne stanowisko Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK w sprawie zwrotów bankowych.

Krok 5.: Złóż przygotowany wniosek

Jeśli wniosek o zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu jest już gotowy, czas złożyć go do banku. Tutaj masz dwie możliwości. Pierwsza z nich to wizyta w placówce banku i złożenie wniosku osobiście. Możesz również wysłać wniosek listem poleconym. W tym przypadku polecamy wybranie opcji z potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że dokument dotarł do placówki i został odebrany. Na rozpatrzenie wniosku bank będzie miał 30 dni od momentu jego otrzymania.

Krok 6: Jeśli bank odrzuci Twój wniosek, staraj się o zwrot prowizji z kredytu przed sądem

Banki nie zawsze rozpatrują wnioski w sposób, jakiego można by oczekiwać. Zdarza się, że kredytobiorcy uzyskują odpowiedź odmowną – najczęściej bank nie chce zwrócić prowizji z uwagi na sposób interpretowania przez niego przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim lub Ustawy o kredycie hipotecznym. Bywa również, że wprawdzie wniosek jest rozpatrywany pozytywnie, ale kwota prowizji do zwrotu pozostaje niezgodna z oczekiwaniami kredytobiorcy.

Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Złożyć do rzecznika finansowego wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego lub walczyć o swoje prawa w sądzie.

Oczywiście perspektywa przygotowywania pism i toczącego się postępowania może wydawać Ci się zniechęcająca. Pamiętaj jednak, że TSUE, a także Rzecznik Finansowy i UOKiK jednoznacznie wypowiedzieli się po stronie kredytobiorców. Masz prawo domagać się pieniędzy, które Ci się należą.

Jeśli nie wiesz, czy decyzja banku jest słuszna, możesz zgłosić się do naszej kancelarii. W oparciu o umowę kredytową, potwierdzenie wcześniejszej spłaty i decyzję wydaną przez bank, przeanalizujemy Twoją sytuację. Sprawdzimy, czy decyzja banku jest uzasadniona. Jeśli ustalimy, że bank niesłusznie odmówił Ci zwrotu prowizji, wyręczymy Cię we wszystkich możliwych formalnościach i będziemy bronić Twoich praw na drodze sądowej.

Warto też dodać, że niektóre kredyty konsumenckie (ale tylko te niezabezpieczone hipoteką) mogą się kwalifikować do skorzystania z sankcji kredytu darmowego – jeśli umowa nie zawierała wymaganych elementów, zawarto ją w nieprawidłowej formie lub bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych. W efekcie dochodzenie zwrotu części prowizji może czasem zakończyć się jeszcze korzystniejszym rozstrzygnięciem – powołaniem się na sankcję kredytu darmowego, co będzie oznaczać dla Ciebie możliwość odzyskania wszystkich pieniędzy przewyższających samą kwotę udzielonego kredytu.

Warto więc przynajmniej dokonać analizy sprawy i sprawdzić, jakie masz możliwości i jak duże są Twoje szanse na wygranie z bankiem. Jako osoby z odpowiednim wykształceniem, znające przepisy i mające doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciw bankom i firmom pożyczkowym, możemy zrobić to za Ciebie. Wystarczy, że teraz wykonasz pierwszy krok i skontaktujesz się z nami, a my sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

Wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – podsumowanie

 1. Prowizja bankowa jest opłatą pobieraną zwykle jednorazowo przy udzielaniu kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty niektórych kredytów hipotecznych i konsumenckich, bank ma obowiązek zwrócić część tej opłaty.
 2. Rozliczenie prowizji powinno być automatycznie dokonywane przez bank w ciągu 14 dni od spłaty, choć praktyka pokazuje, że nie zawsze ma to miejsce. W takiej sytuacji konieczne okaże się przygotowanie wniosku o zwrot części prowizji w związku ze wcześniejszą spłatą.
 3. Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać m.in. Twoje dane osobowe i adres, dane banku, informacje o umowie, żądanie zwrotu części prowizji oraz uzasadnienie oparte na przepisach odpowiednich ustaw.
 4. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, możliwe jest odwołanie się do rzecznika finansowego lub rozpoczęcie postępowania sądowego. W przypadku, gdy odmowa dotyczy kredytu konsumenckiego, warto również sprawdzić, czy nie masz możliwości powołania się na sankcję kredytu darmowego. Wtedy odzyskasz znacznie więcej niż tylko zwrot części prowizji – bank zwróci Ci wszystkie koszty przekraczające wartość samego pożyczonego kapitału.
Jak starać się o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu?

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu bank teoretycznie powinien samodzielnie obliczyć kwotę zwrotu prowizji i dokonać jej rozliczenia w terminie 14 dni od spłaty kredytu. Jeśli jednak tego nie zrobi, możesz złożyć wniosek o zwrot prowizji. Bank ma 30 dni na jego rozpatrzenie. 

Jak napisać wniosek o zwrot prowizji?

Nie ma jednego, ścisłego wzoru wniosku, który trzeba złożyć do banku lub firmy pożyczkowej. Ważne natomiast, by znalazły się w nim takie elementy jak Twoje dane, dane banku, numer i data zawarcia umowy kredytu oraz Twoje żądanie – zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Warto powołać się na odpowiedni przepis – artykuł 49 Ustawy o kredycie konsumenckim lub artykuł 39 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz na orzecznictwo TSUE. 

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się